پورتال تفریحی و آموزشی شادکده

http://shadkade.ir/1392/10/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86/
650 بازدید

آموزش دوخت بلوز یقه گرد زنانه

طریقه برش الگوتنه و آستین:

درقسمت جلو الگو پنس کنفرماسیون رامیبندیم بعد از بسته شدن این پنس پله ایجاد شده رابه این صورت رفع می کنیم که ابتدا و انتها را با خط کش به هم وصل می کنیم پنس لقی یقه راحتما بگیریید وقتی می خواهیم یقه را ببریم رویهمگرد را داخل میبریم و الگورا در حالیکه تا شده میبریم. پنس سرشانه را بسته و قسمت ماهیچه ای رادور بریزیدالگورا در قسمت جلو ازخط ساسون زیرسینه به دونیمه کرده تیزی نوک سینه را بچینید و گرد کنید درقسمت پشت الگو پنسهای داخلی(حلقه و سرشانه) را ببندید وداخل ساسون کمر را خالی کنید

1NyE

(میتوانید از پایین هم برش بزنید)درالگو آستین،همیشه سمت راست جلو وسمت چپ پشت آستین است دور حلقه آستین را که قبلا با متر ایستاده اندازه گرفته بودیم با کاپ الگو مقایسه میکنیم همیشه جلو با جلو و پشت را با پشت مقایسه شود وبهتر است به جلو کمتر اضافه و بیشتر به پشت اضافه شود در غیر این صورت از آنجا که آستین باید سوار لباس شود و لباس باید کاملا تابع آستین باشد ومعمولا بایدبه کاپ آستین ۲ سانت از حلقه بیشتر شوداضافه کنیم(داخل کتاب ۳ تا ۵ سانت آمده) دراینجا بهتراست ازاین ۲ سانت ۵/۰سانت به طرف بیشتر و ۵/۱سانت به طرف کمتر اضافه کنید. بعد الگو را روی دولای پشت پارچه انداخته آستین را مانند پاچه شلوار از ابتدا و انتهای آستین خط راسته و ترکی پارچه را کنترل کنید.

زاپاس ها

یقه ۱ سانت – سرشانه یک و نیم سانت

حلقه یک و نیم سانت

 پهلو ۲ تا ۳ سانت

برش(همان قسمت جلو الگو که از پنس سرشانه تا پایین برش داده ایم) ۱ سانت

چرتها

آستین : ( ۱ – امتداد خط راسته / ۲ – سمت راست کاپ آستین هرجا که خواستی )

برش : ( ۱ – نوک سینه / ۲ – خط کمر / ۳ – باسن بزرگ)

 جلو   : ( ۱ – نوک سینه / ۲ – خط کمر / ۳ – باسن بزرگ )

 پشت  : ( ۱ – پهلو جلو و پشت الگو روی خط کمر)

 رویهمگرد : ( بالا و پایین خط رویهمگرد )

نکته کلی آنکه : خط وسط جلو را کوک شل میزنیم یعنی قبل از سجاف و رویهمگرد زیرا بعدها از خط سجاف به سمت داخل پارچه را اتو میکنیم خط وسط جلو را برای دکمه و جا دکمه نیاز داریم. همچنین زاپاس را زیاد تراز حد معمول نگیر زیرا کار ما تمیز در نمی آید اگر چرت هم نزنی نمی توانی دوخت را درست انجام دهید.

  مراحل دوخت : اگر می خواهی دوخت راحتی داشته باشی هنگام برش سعی کن زاپاست با هم برابر باشد بعد شروع به دوخت کن به این ترتیب که اول خط وسط پشت را می دوزیم از پشت و رو اتو میزنیم بعد پنسهای پشت که خالی کرده بودیم می دوزیم و به سمت پهلو ها اتو میزنیم ،  بعد قسمت برش را به قسمت جلو میدوزیم به این ترتیب که به چرتها دقت میکنیم نوک سینه به نوک سینه با سوزن فیکس شود بعد کمر به کمر و باسن به باسن وبالا به بالا و پایین به پایین سپس مثل جا انداختن کمر به دامن بین تمام سوزنها را وسط به وسط کرده زیر چرخ میبریم فقط در دوخت جلو به برش دقت شود (چه دوخت چه سوزن زدن حلقه سمت خودت باشد که بتوانی به دوخت تسلط داشته باشی و برآمدگی سینه را درست چرخ کنی) سپس دوتا لایی چسب به طول : قد لباس و عرض : سجاف +رویهمگرد +۲ سانت بریده بالا و پایین رویهمگرد را کلیپ میزنیم زیرا اگر فقط چرت باشد دوباره کنار هم میچسبد و خود را نشان نمیدهد بعد سجاف را به تو اتو میکنیم آنگاه سرشانه و پهلو ها را ابتدا به ابتدا انتها به انتها و وسط به وسط جا می اندازیم .در لباس زنانه همیشه سمت راست روی چپ می آیدبا سوزن فیکس میکنیم جای دکمه را با سوزن مشخص کنید به این ترتیب که ۱عدد بالا ،۱ عدد وسط سینه، ۱ عدد آخرین نقطه ای که باید بگذاریم جای بقیه خودبه خود مشخص میشود. وقتی از تن بیرون آوردید با کوک جای دکمه رامشخص کنیید.

برای دوخت آستین ابتدا آستین ها رالوله کرده آستین چپ و راست را مشخص میکنیم یعنی چرتی که  سمت چپ آستین زده ایم به سمت داخل بدن باشد و بعد به این ترتیب جا می اندازیم :روی بدن جای آستین را طوری  مشخص میکنیم که نه از سرشانه آویزان باشد و نه خیلی بالا بعد با سوزن آستین را سوار لباس میکنیم بعد لباس راازتن بیرون آورده با نخ رنگی دورتادور حلقه را کوک میزنیم سوزن ها را کنده حلقه آستین دیگر را از داخل لباس لب به لب حلقه قبلی میکنیم به صورتی که پشت پارچه ها به هم باشد چرت سرشانه هارا برابرهم زیر بغل را برابرهم میکنیم جای کوکها روی یک حلقه رابا مداد روی حلقه دیگر مشخص میکنیم (این خط دوخت ماست ) ۵/۱ سانت بعد ازکو ک رامیبریم(یعنی زاپاس ۵/۱سانتی)

   جاانداختن آستین : آستین را لب به لب حلقه کرده به صورتیکه چرت آن رو سر شانه بیافتد بعد درز زیر بغل راروی دوخت پهلو بگذارید ببینید سمت چپ آستین اضفه تر است یا سمت راست آن هر کدام بیشتر بود به سمت کمتر زیر بغل را سوق دهید همانجا را بعنوان وسط کارسوزن بزنید(درپارچه من سمت راست کار بیشتر بود) بعد با سوزن آستین را به حلقه خورد میدهیم به این صورت که پارچه آستین را بیشتر از حلقه برمیداریم تا حدی که بتوان بدون چین دادن پارچه را دوخت وقتی دو آستین را به وسیله سوزن جا انداختیم دو حلقه را کنار هم مقایسه میکنیم که یکی بیش از دیگری خورد نخورد دقت کنید که فقط تاج آستین خورد میخورد پایین آستین اگر صاف آمد پایین مهم نیست                                                                                                                                                     الگوی سجاف یقه : لباس را از روی یقه نصف کنید بعد دو سمت یقه را با سوزن به هم فیکس کنید با قیچی اضافه پارچه و ریشه ها را تمیز کنید کاغذ الگورا زیر یقه انداخته انداخته ۴ سانت از خط وسط پشت بعلاوه گردی یقه بعلاوه ۴ سانت از وسط جلورا کپی برداریید قسمت سرشانه را روی الگو علامت بزنید، الگو را روی پارچه انداخته زاپاس نیازی ندارد همان اندازه الگو ببریید خط وسط پشت روی دولای بسته پارچه باشد سرشانه دولای بسته پشت را چرت میزنیم بعد دوباره کاغذ الگوی سجاف را برمیداریم ۱سانت دور تا دور یقه را خالی میکنیم این میشود الگوی لایی چسب دوباره وسط پشت را روی دولای بسته می اندازیم لایی را خیلی دقیق ببریید زیرا لایی خط دوخت ماست رو لایی هم دولای بسته پشت و سرشانه را کلیپ میزنیم بعد روی میز سجاف یقه را پهن کرده با فاصله ۱ سانت از لبه یقه با دقت چرت روی چرت گذاشته و اتو می زنیم بعد سجاف را روی یقه گذاشته طوریکه چرتها کنارهم باشد بعد لبه لباس را که رویهمگرد و سجاف است از بیرون تا زده سپس یقه را به همان شکل که هست چرخ میکنیم مواظب باشید با دست یقه را صاف نکنیید وبه همان شکل چرخ کنیید . بعد درشت سجاف را نیش بخیه بزنیید

در صورتیکه نخواسید لباس آستین دار باشد به عبارتی اگر خواستید سارافون بدوزید اینگونه عمل کنید

دوخت حلقه آستین در سارافون : از اریب پارچه نوار اریب میبریم به عرض ۴ سانت و طول لازم
یک طرف پارچه را سردوز میکنیم و اصلا اتو نمی زنیم لب به لب حلقه آستین نوار را
طوری سوزن می زنیم که دور بیرونی نوار روی تنه بخوابد در انتها لبه اریب را به لبه
حلقه خورد یا پیلی میدهیم .

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious

فرستادن دیدگاه


تبلیغات

تبلیغی وجود ندارد.

تازه ترین ها

دانلود کتاب آموزش دوخت انواع لباس زیر، مایو و لباس خواب

دانلود کتاب آموزش دوخت انواع لباس زیر، مایو و لباس خواب

اسفند ۳ام, ۱۳۹۵

خیاطی یکی از هنرهایی است که از دیر باز توجه بسیاری از بانوان هنرمند ایران زمین را بخود جلب کرده و گا[...]

آموزش سبزه با شاهی

آموزش سبزه با شاهی

اسفند ۳ام, ۱۳۹۵

آموزش سبزه با شاهیبا استفاده از یک ورق نازک آهن سد را به یک تخته چوب ببا چسب حرارتی میچسبانیم دو سر [...]

بافت شال و کلاه با پیچ جغدی

بافت شال و کلاه با پیچ جغدی

اسفند ۳ام, ۱۳۹۵

بافت شال و کلاه با پیچ جغدیکلاه جغدیبرای این کلاه با نخ معمولی با میل شماره ۳/۵ ده دونه سراندازی کرد[...]

No thumbnail available

آموزش کاشت سبزه مدل طاووس

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۵

در ابتدا دسته‌ی سبد و همچنین قسمت انتهایی آن یعنی دم قو را جدا کنید. دقت کنید سبد از هم باز نشود. [...]

No thumbnail available

دانلود کتاب آموزش جامع عثمان دوزی و شفق دوزی

بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۵

هنر عثمان دوزی از صدها سال قبل از صفویان در آذربایجان رواج داشته و با زر و نقره و سنگ های قیمتی ،روی[...]

No thumbnail available

دانلود کتاب آموزش بافتنی های شیک یک روزه

بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۵

کتاب آموزش بافتنی های شیک یک روزه کتابی است فوق العاده که به شما آموزش بافت انواع لباس های شیکی که ت[...]

طرز تهیه بستنی زمستانی

طرز تهیه بستنی زمستانی

بهمن ۶ام, ۱۳۹۵

مواد لازم بستنی زمستونی:۴تا سفیده تخم مرغ.۱پیمانه پودرقند.پودر ژلاتین ۲قاشق چایخوری.۳قاشق آب برا حل [...]

آموزش رنگ کردن مو با قهوه

آموزش رنگ کردن مو با قهوه

بهمن ۴ام, ۱۳۹۵

قهوه، در موهای تیره، هایلایت قرمز و قهوه ای دلنشینی می‌سازد و می‌تواند موهای سفید را نیز بپوشاند. هم[...]

دسته‌ها